Tiên phong ứng dụng công nghệ điện toán đám mây MISA Bamboo Online MISA Bamboo Online

Tiên phong ứng dụng công nghệ điện toán đám mây

Không cần cài đặt, cập nhật tự động
Làm việc mọi lúc mọi nơi
Quản lý thu chi ngân sách xã trên mobile
Đối chiếu trực tiếp trên kho bạc điện tử
Ký duyệt hồ sơ trên ứng dụng mobile

Đáp ứng đầy đủ các quy định

Tiên phong ứng dụng công nghệ điện toán đám mây
Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
Thông tư số 344/2016/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách.
Thông tư 343/2016/TT-BTC Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách.
Thông tư 99/2018/TT-BTC Hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách NN
Thông tư 133/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước
Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
Thông tư số 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC
Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước.
Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC
Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.
Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định…
Bong bóng Bong bóng Bong bóng

Những điểm ưu việt

Nhập liệu thông minh
Tự động định khoản các nghiệp vụ kế toán,
hạch toán bút toán đồng thời
Nhân bản các chứng từ cùng loại
Tự động xác định kết dư ngân sách; Tự động kết chuyển số dư
Tra cứu, tìm kiếm thông minh, truy vấn ngược tới chứng từ gốc
Nhập liệu thông minh Line
Báo cáo thông minh
Đầy đủ chứng từ, sổ sách, báo cáo, công khai theo quy định
Tự động kết xuất, kiểm tra, gửi báo cáo trực tuyến
Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê
Linh hoạt sửa mẫu theo đặc thù
Báo cáo thông minh Line
Kho bạc điện tử
Kết nối trực tiếp Cổng DVC trực tuyến KBNN: rút ngắn thao tác, cập nhật tức thời trạng thái hồ sơ, tự động sinh chứng từ hạch toán
Ký số báo cáo, chứng từ ngay trên phần mềm bằng Chữ kí số từ xa MISA eSign
Cho phép ký duyệt hồ sơ trên ứng dụng Mobile
Kho bạc điện tử Line
Quản lý thu chi ngân sách xã
qua ứng dụng mobile
Theo dõi kế hoạch dự toán thu, dự toán chi ngân sách Xã
Quản lý tình hình quyết toán thu, quyết toán chi ngân sách Xã
Tức thời xem xét biến động quỹ tiền mặt, quỹ tiền gửi
Theo dõi các hoạt động thu hộ, chi hộ, quỹ công chuyên dùng
Theo dõi chỉ số về đầu tư Xây dựng cơ bản, CTMT, Dự án
Quản lý thu chi ngân sách xã qua ứng dụng mobile Line
Xây dựng cơ sở dữ liệu
thu – chi ngân sách xã
Kết nối Phần mềm Quản lý ngân sách MISA Bumas, Quản lý tiền lương MISA SalaGov, Quản lý tài sản MISA QLTS,.. tự động hạch toán
Xây dựng CSDL Thu – Chi ngân sách Xã
Sẵn sàng kết nối CSDL Quốc gia về Tài chính
Xây dựng cơ sở dữ liệu thu - chi ngân sách xã

Vì sao nên chọn MISA BAMBOO Online

Vì sao nên chọn MISA BAMBOO

Giá trị mang lại cho cơ quan tài chính

Nhanh chóng
Nhanh chóng
Kiểm soát được dữ liệu kế toán của UBND xã/phường mọi lúc, mọi nơi giúp UBND xã/phường hạch toán theo đúng quy định của nhà nước
Chính xác
Chính xác
Nắm được tình hình thu chi ngân sách của các UBND xã/phường dựa vào các biểu đồ thống kê, phân tích
Chủ động
Chủ động
Lấy dữ liệu thu chi ngân sách của UBND xã/phường mà không phụ thuộc vào thời gian nộp báo cáo của UBND xã/phường
Tức thời
Tức thời
Nắm bắt tình hình thực hiện dự toán tức thời, mọi nơi qua Moblie